Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Klimuszko.net

STRONY UMOWY

 1. Sklep internetowy Klimuszko.net jest prowadzony i zarządzany przez firmę LAVENDER, al. Jana Pawła II 5/18A, 62-030 Luboń, NIP 7771880190, REGION 630906320, zwaną dalej POŚREDNIKIEM.
 2. Za sprzedaż produktów dostępnych w sklepie internetowym Klimuszko.net odpowiada producent, czyli firma P.P.H. Eldex-Medical, ul. Laskowska 82, 62-051 Wiry, NIP 7830004686, REGON 630005521, zwany dalej SPRZEDAWCĄ.
 3. Osoba lub firma składająca zamówienie w sklepie Klimuszko.net jest KLIENTEM KOŃCOWYM.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klimuszko.net jest sklepem internetowym, który pełni rolę POŚREDNIKA w dokonywaniu zakupów przez KLIENTA KOŃCOWEGO u SPRZEDAWCY.
 2. Sklep internetowy Klimuszko.net przedstawia ofertę produktów SPRZEDAWCY.
 3. Rola POŚREDNIKA polega na przekazaniu zamówienia KLIENTA KOŃCOWEGO do SPRZEDAWCY.
 4. Za sprzedaż produktów oferowanych w sklepie Klimuszko.net, a także za realizację złożonych zamówień odpowiada tylko i wyłącznie SPRZEDAWCA.
 5. Wszystkie ceny są zgodne z cennikiem SPRZEDAWCY i podawane są w złotych polskich wraz z podatkiem VAT.
 6. KLIENT KOŃCOWY nie płaci prowizji POŚREDNIKOWI za pośrednictwo w sprzedaży i przekazanie zamówienia PRODUCENTOWI.
 7. KLIENT KOŃCOWY płaci przy odbiorze zamówionych produktów dokładnie taką kwotę, za jaką zamówił produkty na stronie Klimuszko.net.
 8. Sklep internetowy Klimuszko.net zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych towarów zgodnie z cennikiem SPRZEDAWCY, a także do zmiany asortymentu oferowanych towarów.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. KLIENT KOŃCOWY składa zamówienie na produkty widoczne na stronie internetowej Klimuszko.net, wkładając je do koszyka i wypełniając formularz zamówienia.
 2. Do złożenia zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych, niezbędnych do realizacji i wysyłki zamówienia. KLIENT KOŃCOWY podaje dane dobrowolnie, jednocześnie przyjmując, że odmowa ich podania może uniemożliwić skorzystanie z usług POŚREDNIKA.
 3. KLIENT KOŃCOWY ma możliwość założenia konta, ale nie jest ono obowiązkowe w celu złożenia zamówienia (istnieje możliwość zamawiania produktów jako gość, bez konieczności rejestracji konta).
 4. KLIENT KOŃCOWY musi zapoznać się z treścią regulaminu oraz polityki prywatności przed złożeniem zamówienia i zaakceptować je poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu zamówienia.
 5. KLIENT KOŃCOWY w celu złożenia zamówienia musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane są przekazywane SPRZEDAWCY w celu realizacji zamówienia i wysyłki produktów. Szczegółowy zakres przetwarzania danych jest opisany w polityce prywatności.
 6. KLIENT KOŃCOWY może (ale nie musi) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, aby otrzymywać aktualną ofertę i promocje na produkty SPRZEDAWCY drogą elektroniczną oraz telefoniczną. Ta zgoda nie jest wymagana do realizacji zamówienia.
 7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola typu „checkbox” pod formularzem zamówienia. Każda zgoda posiada osobne pole do zaznaczenia.
 8. KLIENT KOŃCOWY otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ

 1. Za sprzedaż zamówionych produktów oraz realizację zamówienia odpowiada SPRZEDAWCA po otrzymaniu treści zamówienia od POŚREDNIKA.
 2. POŚREDNIK zobowiązuje się przekazać złożone przez KLIENTA KOŃCOWEGO zamówienie do SPRZEDAWCY w ciągu 24 godzin od daty złożenia zamówienia.
 3. Realizacja zamówienia następuje przez SPRZEDAWCĘ w terminie maksymalnie do 14 dni.
 4. Wszystkie zamówienia realizowane są przez SPRZEDAWCĘ, a produkty wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej – paczka za pobraniem.
 5. KLIENT KOŃCOWY dokonuje płatności bezpośrednio u listonosza / dostawcy.
 6. KLIENT KOŃCOWY otrzymuje potwierdzenie zakupu wraz z otrzymanymi produktami. Dokument jest wystawiony i załączony przez SPRZEDAWCĘ.

PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Procedura odstąpienia od umowy jest realizowana przez SPRZEDAWCĘ.
 2. KLIENT KOŃCOWY będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od odbioru przesyłki od SPRZEDAWCY bez podawania przyczyny.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym KLIENT KOŃCOWY wszedł w posiadanie zamówionych produktów lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik), wskazana przez KLIENTA KOŃCOWEGO weszła w posiadanie zamówionych produktów
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego pocztą. Dane SPRZEDAWCY: Leszek Dudarski Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe “Eldex-Medical” Import-Export, ul. Laskowska 82, 62-051 Wiry, tel. 61 81 106 003, e-mail: eldex@eldex.pl.
 5. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby KLIENT KOŃCOWY poinformował SPRZEDAWCĘ o chęci skorzystania z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14-dniowego terminu odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy SPRZEDAWCA zwraca KLIENTOWI KOŃCOWEMU wszystkie otrzymane od KLIENTA KOŃCOWEGO płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez KLIENTA KOŃCOWEGO sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym SPRZEDAWCA został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 7. Zwrotu płatności zostanie dokonany przez SPRZEDAWCĘ przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez KLIENTA KOŃCOWEGO użyte w pierwotnej transakcji (zwrot pieniędzy przekazem pocztowym), chyba że KLIENT KOŃCOWY wyrazi chęć skorzystania z innego rozwiązania (np. zwrot pieniędzy na konto bankowe).
 8. W przypadku chęci odstąpienia od umowy, KLIENT KOŃCOWY ma obowiązek zwrócić rzecz SPRZEDAWCY niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Nie należy wysyłać paczki za pobraniem – pieniądze zostaną zwrócone przez SPRZEDAWCĘ po odebraniu produktów wraz z oświadczeniem.
 9. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA KOŃCOWEGO o odstąpieniu od umowy, dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy w wysokości najtańszej oferowanej do wyboru przesyłki. SPRZEDAWCA dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. W przypadku produktów sprzedawanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, prawo odstąpienia od umowy zostaje wyłączone.
 11. W przypadku produktów, którymi są rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia, prawo odstąpienia od umowy zostaje wyłączone.
 12. W przypadku zwrotu pozostałych produktów, co do których prawo odstąpienia nie zostało wyłączone, KLIENT KOŃCOWY ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, które jest wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Powinien więc postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.
 13. Zwrot zamówienia następuje na koszt KLIENTA KOŃCOWEGO. SPRZEDAWCA nie będzie odbierał przesyłek wysyłanych do niego na jego koszt albo za pobraniem.

REKLAMACJE

 1. Procedura przyjmowania reklamacji jest realizowana przez SPRZEDAWCĘ a nie przez POŚREDNIKA. POŚREDNIK może jednak zaoferować pomoc w obsłudze klienta – w tym celu należy wysłać do nas wiadomość na adres kontakt@klimuszko.net lub skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 603 437 679. POŚREDNIK poinformuje klienta o dostępnych możliwościach i przekieruje go do odpowiedniego działu SPRZEDAWCY.
 2. Reklamacje zakupionego towaru należy składać w formie pisemnej na adres SPRZEDAWCY (eldex@eldex.pl), składając oświadczenie o skorzystaniu z jednego z uprawnień (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna). W ramach reklamacji Konsument może skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi, określonych w Kodeksie cywilnym lub gwarancji jakości na dany produkt, o ile takiej gwarancji udzielił Operator lub podmiot trzeci (np. producent lub dystrybutor).
 3. W przypadku udzielenia gwarancji na dany produkt, uprawnienia z tytułu gwarancji i sposób ich realizacji określa karta gwarancyjna dołączona do tego produktu.
 4. Wybór żądań wymienionych w pkt. 2 należy do KLIENTA KOŃCOWEGO. SPRZEDAWCA może jednak, w przypadku zgłoszenia żądania odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny, zaproponować KLIENTOWI KOŃCOWEMU, iż wadę niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności usunie lub wymieni produkt na wolny od wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie uczynił zadość pierwotnemu żądaniu wymiany lub naprawy. SPRZEDAWCA może odmówić zadośćuczynienia żądaniu KLIENTA KOŃCOWEGO, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez KLIENTA jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 5. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na KLIENTA KOŃCOWEGO lub wynikły z przyczyny tkwiącej w produkcie sprzedanej w tej samej chwili.
 6. SPRZEDAWCA odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy KLIENTOWI KOŃCOWEMU. Z żądaniem usunięcia wady lub wymiany towaru na wolny od wad KLIENT KOŃCOWY może zgłosić się przed upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, z tym że bieg terminu do zgłoszenia tych roszczeń nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy KLIENTOWI KOŃCOWEMU.
 7. SPRZEDAWCA ustosunkowuje się do żądania KLIENTA KOŃCOWEGO wskazanego w ust. 3 powyżej w terminie 14 dni. Nieustosunkowanie się do żądania w tym terminie oznacza, że SPRZEDAWCA je uznał.
 8. Odpowiedzialność SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi (określonej w Kodeksie cywilnym) jest wyłączona, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże KLIENTÓW KOŃCOWYCH.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 20.04.2018 roku i obejmuje realizację usług wykonywanych przez POŚREDNIKA oraz zamówień realizowanych przez SPRZEDAWCĘ.
 2. Regulamin dostępny jest pod adresem: http://Klimuszko.net/regulamin w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Produkty prezentowane na stronach Sklepu internetowego POŚREDNIKA nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. POŚREDNIK nie jest odpowiedzialny za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez KLIENTA KOŃCOWEGO oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez KLIENTA KOŃCOWEGO.